THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - trang 7 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Thông báo về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (215 TB-DHN) 07/04/2015

  Ngày 31/01/2015 Nhà trường đã ra Thông báo số 72/TB-DHN về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm Quản lý lý lịch khoa học online. Tính đến ngày 4/4/2015 đã có 90 giảng viên, nghiên cứu viên đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm; số các giảng viên, nghiên cứu viên chưa đăng nhập là: 66
  Để triển khai việc tính toán giờ nghiên cứu khoa học và phục vụ báo cáo tổng kết số liệu nghiên cứu khoa học hàng năm, nhà trường đề nghị các giảng viên, nghiên cứu viên tiếp tục sử dụng phần mềm để đăng nhập các thông tin khoa học cá nhân.

 • Thông báo về việc đăng nhập thông tin khoa học cá nhân vào phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (72 TB-DHN) 30/01/2015

            Thực hiện chủ trương tin học hóa công tác quản lý Lý lịch khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường, phòng CNTT đã xây dựng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online. Để chuẩn bị cho việc tập huấn sử dụng phần mềm, nhà trường đề nghị các giảng viên và nghiên cứu viên truy cập và tự nhập các thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm.

 • Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (811 DHN-QLKH) 24/11/2014

  Nhà trường tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online cho các đối tượng là các thầy cô có học hàm/học vị từ Phó giáo sư, Tiến sĩ trở lên và Trưởng/Phó trưởng các bộ môn, phòng ban và đơn vị có liên quan.
  Thời gian: 14 giờ, ngày 28 tháng 11 năm 2014
  Địa điểm: Phòng Hội đồng

 • Thông báo về việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online (793 TB-DHN) 18/11/2014

            Thực hiện chủ trương tin học hóa công tác quản lý Lý lịch khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ nhà trường, phòng QLKH phối hợp với phòng CNTT đã xây dựng phần mềm quản lý Lý lịch khoa học online. Để chuẩn bị cho việc tập huấn sử dụng phần mềm, nhà trường đề nghị các giảng viên và nghiên cứu viên truy cập và tự nhập các thông tin theo hướng dẫn trên phần mềm.
           Thông tin đăng nhập như sau:
                     -   Truy cập trang http://qlkh.hup.edu.vn/
                     -   Đăng nhập với tên và mặt khẩu các nhân (đã được cung cấp để truy cập cổng thông tin nội bộ).
                     -   Xem hướng dẫn sử dụng và có thể tự thực hành trước.

Các tin đã đưa ngày: