Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (10/05/2022)

Theo công văn số 590/K2ĐT-NCKH ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo, Bộ Y tế về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Nhà trường đề nghị giảng viên, nghiên cứu viên căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trên tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg  ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định ở Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Đề xuất nhiệm vụ Khoa học Công nghệ tập hợp theo bộ môn, đơn vị và gửi về phòng Quản lý Khoa học bằng văn bản & email (p.qlkh@hup.edu.vn) trước 16h00 ngày 13/5/2022 để phòng tập hợp trình Hiệu trưởng.


Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: