Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2022 - Thông báo số 1 - THÔNG BÁO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên năm 2022 - Thông báo số 1 (06/05/2022)

Theo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học,

Theo Công văn số 679/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022 được tổ chức và trao giải tại Trường Đại học Hà Nội,


Kế hoạch tổ chức xét chọn hồ sơ Giải thưởng KHCN dành cho sinh viên năm 2022 cấp cơ sở của Trường Đại học Dược Hà Nội:

- Tiếp nhận hồ sơ: từ 30/5/2022 đến 6/6/2022

- Tổ chức Hội đồng xét chọn hồ sơ: từ 7/6/2022 đến 15/6/2022

- Thông báo kết quả xét chọn: ngày 17/6/2022

Điều kiện tham gia:

- Đối tượng: Sinh viên của Trường Đại học Dược Hà Nội tham gia nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nhà trường.

- Hồ sơ, gồm: (i) Bản đăng ký (mẫu 01b); (ii) Báo cáo tổng kết đề tài (mẫu 4) và minh chứng công bố khoa học, ứng dụng của đề tài.