Các đề tài, nhiệm vụ KH - trang 1 - Cổng thông tin Đại Học Dược
 • Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia 05/01/2017

  Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 28 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia ở 05 Chương trình gồm:

 • Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế 03/01/2017

  Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 19 đề tài Khoa học Công nghệ cấp Bộ Y tế.

 • Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ 02/01/2017

   Từ năm 2010 đến nay Trường Đại học Dược Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện 09 nhiệm vụ Khoa học Công nghệ thuộc các Sở Khoa học Công nghệ (08 nhiệm vụ Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội; 01 nhiệm vụ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh).

 • Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Trường 01/01/2017

  Hàng năm Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức 02 đợt thẩm định đề cương đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường, trong 5 năm gần đây Trường phê duyệt 190 đề tài.

 • Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế 08/11/2016

  Trong năm 2014 Trường Đại học Dược Hà Nội thực hiện 01 đề tài Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế thuộc chuyên ngành Công nghiệp dược & Bào chế thuốc.

  ​​​​​​

Các tin đã đưa ngày: