Thông báo về Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021​ - Công khai tài chính - Cổng thông tin Đại Học Dược

Thông báo về Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021​ (27/11/2017)

​​6b.  347 TB-DHN Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.pdf6b. 347 TB-DHN Thu học phí và chi phí đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.pdf

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: