Sứ mạng, Mục tiêu phát triển - Sứ mạng - Cổng thông tin Đại Học Dược

Sứ mạng, Mục tiêu phát triển (07/10/2017)

Sứ mạng

 

      Trường Đại học Dược Hà Nội là trường có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới. Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược.


Mục tiêu phát triển

 

1. Mục tiêu chung: 

     Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một Trường trọng điểm quốc gia, một trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu về Dược của cả nước, ngang tầm với các nước trong khu vực vào 2020 và thế giới vào 2030.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Về đào tạo:

      - Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác đáp ứng nhu cầu của xã hội và phù hợp với chiến lược phát triển ngành Dược cả về số lượng và chất lượng.

        - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của trường ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng yêu cầu đào tạo giảng viên cho các cơ sở đào tạo trong nước và các nước bạn Lào và Campuchia.

       - Đa dạng hóa loại hình đào tạo, ngành nghề đào tạo, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển ngành Dược theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

        - Đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ ngành Dược.

       - Tăng cường quan hệ, hợp tác và liên kết quốc tế trong đào tạo.

2.2. Về nghiên cứu khoa học:

     - Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành về chuyên ngành Dược, là đầu mối thực hiện, triển khai các đề tài, các dự án nghiên cứu và ứng dụng về Dược của cả nước.

      - Tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

2.3. Về tổ chức cán bộ:

        - Hoàn thiện bộ máy tổ chức của nhà trường

       - Thành lập một số viện nghiên cứu phát triển dược, một số trung tâm kết hợp nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia thị trường và tạo nguồn thu cho trường

       - Xây dựng đội ngũ giảng viên có đạo đức phẩm chất tốt, đủ về số lượng, vững về chuyên môn, đảm nhiệm được công việc đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới.

2.4. Về công tác tài chính và cơ sở vật chất:

       - Từng bước tự chủ về tài chính theo quy định của nhà nước, đảm bảo tốt cho các hoạt động của Trường, cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và đời sống của cán bộ viên chức.

       - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị để từng bước đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.


[Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển trường đại học Dược Hà Nội đến năm 2020 (kèm theo quyết định số 2772/QĐ-BYT, ngày 03/8/2009)]

 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: