Hỏi đáp về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng - Hỏi - Đáp - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hỏi đáp về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng (13/05/2010)

1.     Chất lượng giáo dục đại học là gì?

          Chất lượng giáo dục đại học là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước

2.     Kiểm định chất lượng giáo dục trường là gì?

          Kiểm định chất lượng giáo dục trường là hoạt động đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định đối với trường ở từng trình độ đào tạo

    3.  Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục?

Kiểm định chất lượng giáo dục trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường; xác nhận mức độ trường đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định; giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; làm cơ sở cho người học lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

4.     Thế nào là tự đánh giá?

          Tự đánh giá là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác là cơ sở để trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đã quy định.

5.     Thế nào là đánh giá ngoàì?

          Đánh giá ngoài là quá trình khảo sát, đánh giá của các chuyên gia không thuộc trường được đánh giá, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ trường đáp ứng các tiêu chuẩn quy định

       6.    Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo quy trình như thế nào?

Việc kiểm định chất lượng giáo dục trường được thực hiện theo quy trình sau:

a. Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành tự đánh giá và gửi báo cáo tự đánh giá cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, khảo sát, viết báo cáo đánh giá ngoài, gửi cho trường được đánh giá, cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. Trong trường hợp cần thiết theo quy định tại Điều 14 của Quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài.

c. Hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục, đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

d. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận hoặc không công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

     7.   Trường đại học có quyền lợi và trách nhiệm thế nào với kiểm định chất lượng?

          Trường đại học được công nhận kiểm định chất lượng có quyền lợi và trách nhiệm như sau:

Quyền lợi:

     Kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được công bố công khai;

     Kết quả kiểm định chất lượng có giá trị trong 5 năm

     Được ưu tiên xét duyệt cấp các quỹ khuyến khích nâng cao chất lượng và phê chuẩn các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở khác trong và ngoài nước.

Trách nhiệm:

          Có trách nhiệm thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Sau 2 năm kể từ ngày được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, trường phải tổ chức tự đánh giá giữa kỳ và báo cáo cho hội đồng kiểm định chất lượng.

Các tin đã đưa ngày: