Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng - Tin sự kiện Đảng bộ - Cổng thông tin Đại Học Dược

Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (26/08/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ĐUK ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.​

 Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2016, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, viên chức quản lý và đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, TS. Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung giới thiệu để hội nghị nắm được mục tiêu tổng quát, những điểm mới, các chỉ tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp và phân tích làm rõ sáu nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai thực hiện trong 5 năm 2016 - 2021.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước. Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, việc học tập quán triệt nắm vững nội dung Nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên, viên chức quản lý. Vì vậy Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên, viên chức quản lý tiếp tục tự nghiên cứu, tự quán triệt để hiểu đúng các nội dung của Nghị quyết và cụ thể hóa được các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết vào thực tiễn công tác của cá nhân, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong đó có nguồn nhân lực Dược.​ 

IMG_5645 -1.jpg
TS. Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo,
Ban Tuyên giáo TW giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

IMG_5650- QC.jpg
       Quang cảnh Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
 đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
 
 

Các tin liên quan

Các tin đã đưa ngày: