LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 1

 
< Tháng Ba 2024 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 27 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 28 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 29 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 1 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 2 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 3 
 4 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 5 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 6 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 7 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 8 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 9 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 10 
 11 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 12 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 13 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 14 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 15 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 16 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 17 
 18 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 19 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 20 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 21 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 22 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 23 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 24 
 25 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 26 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 27 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 28 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 29 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 30 
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
  Thực tập DLS
 31 
 

 LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 2

 
< Tháng Ba 2024 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
  Thực tập Thống kê sinh học
 27 
  Thực tập Thống kê sinh học
 28 
  Thực tập Thống kê sinh học
 29 
  Thực tập Thống kê sinh học
 1 
  Thực tập Thống kê sinh học
 2 
  Thực tập Thống kê sinh học
  Thực hành Thống kê sinh học
 3 
 4 
  Thực tập Thống kê sinh học
 5 
  Thực tập Thống kê sinh học
 6 
  Thực tập Thống kê sinh học
 7 
  Thực tập Thống kê sinh học
 8 
  Thực tập Thống kê sinh học
 9 
  Thực tập Thống kê sinh học
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 

 LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 3

 
< Tháng Ba 2024 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 26 
 27 
 28 
 29 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31