LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 1

 
< Tháng Bảy 2024 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 1 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 2 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 9 
 10 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 11 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 12 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 

 LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 2

 
< Tháng Bảy 2024 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
  Thi trắc nghiệm kỳ thi phụ đợt 1 HK2 năm học 2023 - 2024
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4 
 

 LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG MÁY 3

 
< Tháng Bảy 2024 >
 Hai  Ba  Tư  Năm  Sáu  Bảy  CN 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3 
 4