Cổng thông tin đại học Dược Hà NộiTrường Đại học Dược Hà Nội đào tạo ngành Dược học ở các bậc học, trình độ sau:
1. Đào tạo sau đại học:
- Tiến sỹ.
- Thạc sỹ.
- Dược sỹ chuyên khoa cấp I.
- Dược sỹ chuyên khoa cấp II.
2. Đào tạo đại học:
- Đại học chính quy.
- Đại học liên thông từ trung cấp.
- Đại học văn bằng hai.
3. Đào tạo cao đẳng:
- Cao đẳng chính quy.